ارتباط با استاد


مشهد مقدس
خیابان طبرسی- طبرسی 52- المهدی غربی 19
مدرسه علمیه حضرت مهدی

051-32733636

info@meftah.org

ارسال پیام

جهت ارسال پیام سیستمی به مدیر برنامه‌های استاد نظافت می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید