اندیشه‌ها

استاد نظافت در طول دوران تحصیل و تدریس همواره دغدغه های ذهنی و دینی متعددی را دنبال نموده اند که در این مسیر با بحث‌ها، گفتگوها و تالیف کتب متعدد سعی در تدوین و بازنشر این اندیشه ها به مخاطبان داشته‌اند.